Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Het Genootschapsweekend

Eerdere edities

2023: De Sint-Pietersberg

Van 16 tot en met 18 juni werd het Genootschapsweekend op de Sint-Pietersberg georganiseerd. Dit maakte deel uit van het jaarrond onderzoek in de ENCI-groeve en op de Sint-Pietersberg in Maastricht dat door diverse studiegroepen wordt uitgevoerd. Op vrijdag verzorgde Gaby Bollen, ecoloog bij Natuurmonumenten, een inleidende lezing over het gebied en haar bijzondere natuurwaarden. Daarna begon het onderzoek aan nachtvlinders en andere insecten die op de lichtval afkwamen, dit werd uitgevoerd op de top van de Observant. Op zaterdag waren er diverse excursies van de studiegroepen. De Plantensociologische Werkgroep maakte een aantal opnamen in de ENCI-groeve. De Herpetologische Studiegroep onderzocht de wateren in de ENCI-groeve. De Plantenstudiegroep inventariseerde de ENCI-groeve, de ENCI-weide en de akker in het Popelmondedal. Ook de Sprinkhanenstudiegroep en de Mollusken Studiegroep deden onderzoek in de ENCI-groeve. Op zaterdagavond was er een diner en daarna volgde weer onderzoek naar de nachtvlinders op de Sint-Pietersberg. Op zondag maakte de Werkgroep Plantensociologie wederom enkele vegetatieopnamen. De Plantenstudiegroep inventariseerde een ander deel van de ENCI-groeve en een deel van de Sint-Pietersberg.

2022: Het Roerdal

Van 9 tot en met 11 september vond het jaarlijkse inventarisatieweekend van het Natuurhistorisch Genootschap plaats. Dit jaar stond het Roerdal centraal. Na een inleidende lezing op vrijdagavond in de verblijfslocatie Holsterhof in Posterholt werd een vleermuisexcursie ondernomen. Door het regenachtige weer leverde die alleen enkele waarnemingen van Gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus) op.
Helaas was het weer op zaterdagochtend niet veel beter geworden, waardoor niet alle excursies konden doorgaan. In totaal waren er 21 deelnemers. De Vissenstudiegroep onderzocht de Roer bij Vlodrop. Op drie locaties werd met een groep van tien personen met schepnetten de aanwezige vissenpopulatie onderzocht. Dit leverde interessante waarnemingen op. Bijzonderheden waren de ontdekking van larven van Beekprikken (Lampetra planeri) op drie locaties, van de Blauwband (Pseudorasbora parva) en de Bittervoorn (Rhodeus amarus) op één locatie. De Gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus) werd in relatief hoge aantallen gezien. Deze soort is typisch voor schone stromende beken en in Nederland erg zeldzaam: naast de Roer is er alleen in de Geul en Grensmaas een populatie aanwezig. De meest waargenomen soorten waren Elrits (Phoxinus phoxinus), Bermpje (Barbatula barbatula), Kopvoorn (Squalius cephalus) en Barbeel (Barbus barbus). Zo nu en dan werd een Kleine modderkruiper (Cobitis taenia), een Rivierdonderpad (Cottus perifretum), een Beekdonderpad (Cottus rhenanus), een Sneep (Chondrostoma nasus) of een Riviergrondel (Gobio gobio) gezien. Naast vissen werden er ook waarnemingen gedaan van vogels waaronder grote aantallen Boeren (Hirundo rustica)-, Huis (Delichon urbicum)- en Oeverzwaluwen (Riparia riparia), IJsvogels (Alcedo atthis) en van twee jagende Boomvalken (Falco subbuteo). Zorgwekkend is de aanwezigheid van de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius limosus) en de Zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus) op alle onderzochte locaties. De Herpetologische Studiegroep trok naar de Melickerheide waar poelen werden onderzocht op amfibieën. Daarnaast werden er ook waarnemingen gedaan van planten en insecten. De Molluskenstudiegroep bezocht de Turfkoelen waar elf soorten landslakken werden ontdekt. In de Herkenbosscher Leigraaf werden daarnaast ook vier soorten zoetwaterslakken waargenomen. Een bijzondere vondst tijdens het weekend was van een Grote kartuizerslak (Monacha cantiana) bij de Roer. De vleermuisexcursie op zaterdag leverde veel meer waarnemingen op dan die van vrijdag. Zo werden er diverse Gewone dwergvleermuizen, maar ook Watervleermuis (Myotis daubentonii), Laatvlieger (Eptesicus serotinus) en Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) met behulp van de batlogger waargenomen. Een Kerkuil (Tyto alba) vloog rond in de buurt van de Holsterhof.
Op zondag werd in twee groepen onderzoek gedaan in het Roerdal. Eén groepjebezocht de Turfkoelen en het Herkenbosscher Broek, waarbij met name de fraaie natte graslanden werden bekeken. In de Turfkoelen groeiden Waterviolier (Hottonia palustris) en Grote kroosvaren (Azolla filiculoides). Langs de oever van de plas groeiden Knikkend tandzaad (Bidens cernua) en een exemplaar van Waterscheerling (Cicuta virosa). De andere groep bezocht de omgeving van landgoed Tonedenhof, waar onder meer enkele Watersnippen (Gallinago gallinago) en een Witgat (Tringa ochropus) werden gezien. Ook hadden zich hier al enkele grote groepen Grauwe ganzen (Anser anser) verzameld. Op veel plaatsen langs de Roer waren vraatsporen van Bevers (Castor fiber) te zien. Verder werden er diverse soorten dagvlinders waargenomen, waaronder Icarusblauwtje (Polyommatus icarus), Gele luzernevlinder (Colias hyale) en Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas). Alle waarnemingen worden ingevoerd en daarmee levert dit weekend ondanks het mindere weer een mooie bijdrage aan het natuuronderzoek in Limburg.

2021: Het Vlootbeekdal

Op zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021 werd een alternatieve versie van het Genootschapsweekend georganiseerd. Alternatief omdat het door de corona-maatregelen niet mogelijk was om gezamenlijk te overnachten en in grote groepen samen op excursie te gaan. Net als vorig jaar werd ervoor gekozen om enkel overdag samen op excursie te gaan en werd afgezien van een gezamenlijke maaltijd. Wel werden de excursies op gepaste afstand van elkaar gezamenlijk op het terras afgesloten en geëvalueerd. Op vrijdagavond is gestart met een inventarisatie van nachtvlinders. Op zaterdag waren er excursies van de Herpetologische Studiegroep naar het Sweeltje. Wantsen werden onderzocht in Landgoed Rozendaal door de Wantsenstudiegroep. De Paddenstoelenstudiegroep onderzocht het Munningsbosch, de Vissenstudiegroep viste in de Vlootbeek bij het Reigersbroek, de Molluskenstudiegroep onderzocht het Munningsbosch, de Libellenstudiegroep Landgoed Rozendaal en de Sprinkhanenstudiegroep het Sweeltje. De zondag startte met een vroege vogelexcursie door de Vogelstudiegroep, gevolgd door een Plantenexcursie door het Munningsbosch. Ook was de Wantsenstudiegroep onderweg in het Schrevenhof. Zo waren er gedurende het hele weekend circa 50 onderzoekers in het veld.

2020: Het Kempen-Broek

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020 werd een alternatieve versie van het Genootschapsweekend georganiseerd. Alternatief omdat het door de Corona-maatregelen niet mogelijk was om te overnachten en in grote groepen samen op excursie te gaan. Toch waren er in totaal wel 50 Genootschappers op stap die in kleine groepjes gebieden als De Krang, de Tungeler Wallen, het Wijffelterbroek en de Kettingdijk hebben onderzocht. Dit gebeurde door onder meer de Paddenstoelenstudiegroep die Kettingdijk onderzocht, de Herpetologische Studiegroep die de Krang onderzocht, de Wantsenstudiegroep die de Tungelerwallen bekeek en de Plantenstudiegroep die de Krang inventariseerde. Dit leverde circa 1300 waarnemingen op. De grootste groepen waren planten (134 soorten) en wantsen en cicaden (115 soorten). Ook werden er 66 soorten nachtvlinders, 19 soorten dagvlinders, 34 soorten vogels en 15 soorten libellen waargenomen. Een deel van de (kever-)waarnemingen is nog niet gevalideerd, maar zal later worden toegevoegd aan het waarnemingenbestand. 

2019: De Kop van Noord-Limburg

Van vrijdag 28 juni t/m zondag 30 juni 2019 werd het jaarlijkse inventarisatieweekend georganiseerd in de Kop van Noord-Limburg. Vanuit een accommodatie in Afferden werden zowel de omliggende delen van Nationaal Park de Maasduinen, zoals het Quin, als meer naar het noorden gelegen natuurgebieden bezocht. Langs de Niers werden de Zeldersche Driesschen op flora en fauna onderzocht. Opvallend was hier het grote aantal Wilde appels. Op de Sint-Jansberg werden planten, insecten en vogels genoteerd. Op de vrijdag- en zaterdagavond werd in de Diepen gekeken naar Vliegende herten, glimwormen en vleermuizen. In totaal werden er circa 2.100 waarnemingen van 747 verschillende soorten gedaan. Aan het Genootschapsweekend 2019 namen 30 leden deel.

2018: De Peel

Van vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli 2018 werd een inventarisatieweekend in de Peel georganiseerd. Hierbij gingen diverse studiegroepen op onderzoek uit in zowel Nationaal Park de Groote Peel als in de Mariapeel. Het onderzoek in de Groote Peel maakte onderdeel uit van het Meerjarenprogramma 2018 voor de Nationale Parken in Limburg. Hierbij worden vrijwilligers van het Natuurhistorisch Genootschap ingezet bij het natuuronderzoek in de Nationale Parken. In kleine groepjes werd onderzoek gedaan in deelgebieden van het Nationaal Park en daarbij werd steeds gefocust op één of enkele soortgroepen waarbij gepoogd werd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Opvallend was het enorme aantal waargenomen dagvlinders (426 exemplaren in 26 soorten) met eveneens hoge aantallen bijzondere soorten als Spiegeldikkopje en Staartblauwtje. Verder werd er onderzoek gedaan aan de planten in de Boerenkuilen in de Groote Peel. Hier werden op diverse plekken Kleine veenbes en Lavendelheide teruggevonden. Ook werden er zes soorten amfibieën en reptielen en negen soorten zoogdieren, waaronder de Bever en enkele soorten vleermuizen, gezien. In totaal werden er 1703 waarnemingen van 439 verschillende soorten gedaan. Aan het Genootschapsweekend 2018 namen 31 leden deel.

2017: Midden-Limburg

Het Genootschapsweekend van 2017 werd in Midden_Limburg georganiseerd. Hierbij gingen diverse studiegroepen op onderzoek uit in een gebied dat wordt begrensd doro het Swalmdal in het zuiden en Venlo in het noorden. Er werden terreinen bezocht als het Swalmdal waar vleermuizen werden geïnventariseerd, de monding van de Swalm met de Donderberg waar een rijke stroomdalflora werd gevonden en het Meerlebroek waar naast een rijke moerasvegetatie ook Wilde zwijnen, Vossen en andere zoogdieren werden gezien. De Holtmühle herbergde een bijzondere flora met Bos- en Reuzenpaardenstaart en Dubbelloofvaren. Aan het Genootschapsweekend 2017 namen bijna 40 leden deel. 

2016: Grensmaasvallei

Van 17 tm 19 juni2016 werd het Genootschapsweekend in de Grensmaasvallei georganiseerd. Hierbij gingen diverse studiegroepen op onderzoek uit in het gebeid tussen Eijsden en Stein. In de Eijsder Beemdne werden insecten als wespvlinders, kevers en wantsen onderzocht, in Meers werden diverse bijzondere planten ontdekt en tussen Itteren en Borgharen werden vogels, planten en insecten onderzocht. aan het Genootschapsweekend 2016 namen meer dan 30 leden deel.